Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Ökokogukondade Ühendus põhikiri on kinnitatud 08.02.2008.a. toimunud ühingu asutamiskoosolekul.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus (edaspidi Ühing).

1.2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik.

1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning oma juhtorganite otsustustest.

1.4. Ühingu majandusaasta kestab 12 kuud ning algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5. Ühing on asutatud tähtajatult.

II ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMINE

2.1 Ühingu tegevuse laiemaks eesmärgiks on aidata kaasa õiglase ja ökoloogilise maailma kujunemisele. Konkreetsemaks eesmärgiks on edendada ökokogukondade teket ja arengut Eestis. Ökokogukonna all mõistame kogukondi, mis liiguvad suurema säästlikkuse poole läbi tervikliku ja süsteemse maailmakäsitluse, mis integreerib ökoloogia, hariduse, osaleva otsustusmehhanismi, säästvad tehnoloogiad ja majandustegevuse.

2.2 Eesmärkide saavutamiseks ühing:

a) ühendab Eestis loomisel olevaid ja tegutsevaid ökokogukondasid, korraldades regulaarseid kokkusaamisi ja infovahetust

b) kogub ökokogukondade kohta infot ning jagab seda liikmetele ja avalikkusele

c) on Eesti riigile ja omavalitsustele partneriks ökokogukondasid ja ökoloogilist elukorraldust puudutava seadusandluse väljatöötamisel

d) esindab Eesti ökokogukondasid Euroopa Ökokogukondade Võrgustikus GEN-Europe ja mujal

e) edendab koostööd Ida-Euroopa ja Läänemere piirkonna sarnaste ühingute ja/või üksikute ökokogukondade vahel

f) algatab ja viib läbi ökoloogilisi pilootprojekte, toetades nii piirkondade terviklikku ja innovaatilist arengut

g) korraldab koolitusi, koostab õppematerjale ja tegeleb kirjastamisega

h) teostab teisi tegevusi, mis aitavad kaasa ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele ning on kooskõlas kehtivate seadustega.

2.3 Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on ühingul õigus:

a) võtta vastu rahalisi annetusi ja sõlmida sponsorlepinguid;

b) tegeleda majandustegevusega ja osutada teenuseid;

c) asutada äriühinguid ja sihtasutusi;

d) osaleda muudes tulunduslikes ja mittetulunduslikes ühendustes;

2.4 Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning ühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

 

III ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taodelda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Soovija esitab selleks ühingu juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kinnitab, et kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub ühingu üldkogu poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise või väljaarvamise otsustab juhatus või põhikirja punktis 3.7 toodud juhul üldkogu. Juhatuse vastava otsuse langetamiseks on vajalik 2/3 juhatuse liikmete nõusolek.

3.3 Üldkogu otsusega võib valida ühingule auliikmeid ja/või patroone.

3.4 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

3.5 Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:

a) ei ole tasunud 3 kuu jooksul peale ettenähtud aega ühingu liikmemaksu;

b) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkogul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

c) rikub ühingu põhikirja või ühingu valitud organite poolt kehtestatud korda;

d) kahjustab muul viisil ühingu tegevust.

3.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.7 Ühingu juhatuse poolt välja arvatud liikmel või ühingu liikmeks mitte vastu võetud isikul on õigus nõuda küsimuse otsustamist lähimal ühingu üldkogul.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Ühingu liikmetel on õigus:

a) osaleda ühingu tegevuses ja ühingu poolt korraldatud üritustel;

b) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;

c) olla valitud ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeks;

d) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

4.2 Ühingu liikmed on kohustatud:

a) järgima ühingu tegevuses osalemisel käesolevat põhikirja ja ühingu juhtimisorganite otsuseid;

b) tasuma üldkogu poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;

c) teatama ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;

d) suhtuma heaperemehelikult ühingu varasse, hoidma ja kaitsma ühingu mainet.

4.3 Täiendavaid kohustusi võib ühingu liikmetele kehtestada ühingu üldkogu või ühingu juhatus.

4.4 Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkogu otsuse, mille poolt on 2/3 ühingu liikmed, alusel.

V ÜLDKOGU

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkogu, mis koosneb kõikidest ühingu liikmetest. Üldkogu koosolekul on igal ühingu liikmel üks hääl.

5.2. Ühingu üldkogu pädevusse kuulub:

a) põhikirja muutmine

b) eesmärgi muutmine;

c) juhatuse ja revidendi valimine ning nende tagasikutsumine;

d) juhatuse liikmete arvu määramine;

e) liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine;

f) ühingu tegevuse aastakava ja eelarve kinnitamine;

g) juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;

h) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

i) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

j) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3. Üldkogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 2 korda aastas.

5.4. Üldkogu kutsub kokku juhatus:

a) aastaaruande kinnitamiseks;

b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;

c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

5.5. Üldkogu kokku kutsumisest teavitab ühingu juhatus ühingu liikmeid vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, andes teada üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra.

5.6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Esindada saab kirjaliku volituse alusel ainult teine ühingu liige. Juhul, kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel osaleb vähemalt 2 liiget.

5.7. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Häälte jagunemisel võrdselt võetakse vastu otsus, mille poolt on ühingu juhatuse esimees. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

5.8. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik ühingu 2/3 liikmete ja eesmärgi muutmiseks 9/10 liikmete nõusolek.

VI JUHATUS

6.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja seda esindab kõigis õigustoimingutes juhatus, millel võib olla üks kuni kuus liiget.

6.2. Juhatuse liikme(d) määrab ametisse üldkogu. Kui juhatuses on 2 või enam liiget, valib juhatus oma liikmete hulgast juhatuse esimehe ja/või aseesimehe.

6.3. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkogult.

6.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel võetakse vastu otsus, mille poolt on ühingu juhatuse esimees.

6.5. Ühingu juhatus muuhulgas:

a) võtab vastu uusi liikmeid, peab nende üle arvestust ning kogub sisseastumis- ja liikmemakse;

b) organiseerib raha laekumist ning selle kasutamist; kasutab, käsutab ja valdab vastavalt seadusele, põhikirjale ja üldkogu poolt kehtestatud korrale ühingu vara;

c) korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele;

d) koostab ühingu tegevuse aastakava ja eelarve ning esitab need kinnitamiseks üldkogule;

e) valmistab ette üldkogu koosoleku ja arutamisele tulevad küsimused;

f) pärast majandusaasta lõppu koostab ja esitab 4 kuu jooksul raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande üldkogule;

g) ühingut esindab ametlikult ühingu juhataja. Kui juhatusse valitakse 2 või enam liiget, siis juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees või teised selleks volitatud juhatuse liikmed.

6.6. Juhatuse esimees:

a) juhib juhatuse tööd;

b) valmistab ette ja kutsub kokku juhatuse koosoleku;

c) kindlustab ühingu otsuste ja aruandluse säilitamise;

d) kirjutab alla ühingu poolt sõlmitavatele lepingutele ja finantsdokumentidele;

e) esindab ühingut, tema äraolekul teeb seda aseesimees või teine määratud juhatuse liige;

f) sõlmib, muudab ja lõpetab lepingud ühingu palgaliste töötajatega või töövõtjatega või teiste isikutega;

g) täidab muid üldkogu või juhatuse poolt talle pandud ülesandeid.

VII ÜHINGU VARA JA MAJANDUSTEGEVUS

7.1 Ühingu vahendid moodustuvad:

a) liikmemaksudest;

b) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, toetustest ja eraldistest;

c) majandustegevusest ja ürituste korraldamisest saadavast tulust;

d) muudest laekumistest.

7.2 Ühingu vahendeid kasutatakse ühingu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

7.3 Ühing võib oma vara rentida, laenata, anda tasuta kasutusse, võõrandada või pantida.

VIII ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras ning otsustatakse üldkogu poolt.

8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkogu poolt määratud isikud.

8.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ühegi erandita vastavalt tulumaksuseaduse §11.

Ühingu põhikiri on kinnitatud 08. veebruaril 2008.aastal kell 00.00.